. 

 

 

       نمای سنگ ایناب                  نمای آلومینیوم کامپوزیت                    نمای چوب                         آتلیه طراحی نما                      

آتلیه معماری ایناب

معرفی آتلیه معماری ایناب

این شرکت دارای یکـی از توانمندترین آتلیه های طراحی معـماری می باشـد. پس از معرفی و ورود پروژه به آتلیـه معماری، ابتدا وضعیـت موجـود پـروژه توسط کارشناسان نقشه‌برداری تهیه و جهـت طراحی اولیه به آتلیـه ارائـه می‌گـردد. مهنــدسان این بخـش با تـوجه به عـوامـل گوناگون، همچون قـوانین و  آییـن‌نامه‌های ساختـمانی خصوصـیات مصالح، بـودجـه، کارفـرما، نـوع کاربــری ساختـمان و سلیقــه‌های کارفرما، طرحی اولیـه را ارائـه می‌دهنـد و پس از تاییـد آن، نقشه‌های معــماری فاز یک به صـورت آلبومی از نقشه‌های دو بعـدی و سـه بعـدی در اختیار کارفرما قـرار می‌گیرد. پس از تاییـد و اصلاحات لازم، آلبوم نقشه‌های اجرایی فاز دو جهت شـروع عملیات اجرایی به واحدهای مربوطه تحویل می‌گردد.

 

 

 معرفی دفتر فنی

گالری تصاویر